Nguyen Phuc CommunicationMeta chuẩn SEO cho blogger
https://www.nguyenphuc.xyz/2018/09/meta-chuan-seo-cho-blogger.html

Meta chuẩn SEO cho blogger

Share:

Chia sẻ với các bạn bộ META chuẩn SEO cho blogger.

CÁCH THỰC HIỆN.
Chỉnh sửa HTML xóa thẻ Meta cũ và dán Meta mới này vào bên dưới dưới thẻ <head>
Thay đổi XXXX cho phù hợp là được.


<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/> | <data:blog.metaDescription/></title>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>Page Not Found - <data:blog.title/></title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta content='XXXX' name='keywords'/></b:if>
  <meta content='1 days' name='revisit-after'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if></b:if>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='id' name='geo.country'/>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.url' property='og:url'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.pageName'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
</b:if></b:if></b:if></b:if>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta content='article' property='og:type'/>
<b:else/>
<meta content='website' property='og:type'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
  <meta content='XXXX' property='og:image'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta content='XXXX' property='og:description'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<meta content='xxxxxx' property='fb:app_id'/>
<meta content='xxxxxx' property='fb:admins'/>
<link href='https://plus.google.com/XXXX/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/XXXX/posts' rel='publisher'/>
<link href='https://plus.google.com/XXXX' rel='me'/>
<meta content='xxxxxx' name='Author'/>
<meta content='XXXX' name='geo.placename'/>
<meta content='https://www.facebook.com/xxxxxx' property='article:author'/>
<meta content='all' name='audience'/>
<meta content='id_id' property='og:locale'/>
<meta content='translate' name='google'/>
<meta content='summary' name='twitter:card'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
<meta content='xxxxxx' name='twitter:site'/>
<meta content='xxxxxx' name='twitter:creator'/>
<meta content='xxxxxx' name='msvalidate.01'/>
<link expr:content='data:blog.homepageUrl' rel='pingback'/>
<meta content='Aeiwi, Alexa, AllTheWeb, AltaVista, AOL Netfind, Anzwers, Canada, DirectHit, EuroSeek, Excite, Overture, Go, Google, HotBot. InfoMak, Kanoodle, Lycos, MasterSite, National Directory, Northern Light, SearchIt, SimpleSearch, WebsMostLinked, WebTop, What-U-Seek, AOL, Yahoo, WebCrawler, Infoseek, Excite, Magellan, LookSmart, CNET, Googlebot' name='search engines'/>

Không có nhận xét nào

Notification

Update.

Đóng Liên hệ
Home Notification Menu Menu Menu Menu